Login
MuggleNet Fan Fiction
Harry Potter stories written by fans!

Name: danchoi123 (Signed) · Date: 07/26/17 23:36 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
Mẫu biên bản ‘‘i chiếu công nợ TT200
Biên bản thu h“i hoá ‘ơn gtgt ‘ã lập
Mẫu công văn giải trình kê khai thiếu hoá ‘ơn GTGT
Phần mềm HTKK 3.4.0 mới nhất
Phần mềm ‘ăng ký và quyết toán thuế TNCN 3.2.5
Phần mềm kế toán excel v9 - v10
Phần mềm kế toán SIMBA full crack mi…n phí
Phần mềm kế toán misa full crack 2016
Mẫu ‘ơn ‘ề nghị cấp lại thẻ BHYT 2016
Mẫu ‘ơn ‘ề nghị Đổi thẻ BHYT - Mẫu D01-TS
Mẫu nhập xuất t“n bằng excel
Mẫu báo cáo hàng t“n kho TT 200
Mẫu Bản kê khai thông tin ‘ăng ký thuế
Mẫu s‘ S03a-DNN Sổ nhật ký chung
Mẫu giấy xác nhận lương ‘ể vay ngân hàng
Mẫu ‘ơn xác nhận mi…n thuế TNCN 2016
Mẫu tờ khai tạm nộp thuế tncn 2016
Bảng kê hàng hoá mua vào không có hoá ‘ơn
Tuyển kế toán tổng hợp tại 139 Cầu Giấy
Tuyển dụng kế toán tại Trung Hoà - Cầu Giấy
Thủ tục ch‘t sổ BHXH năm 2016
Mẫu D02-TS danh sách tham gia BHXH
Mẫu hợp ‘“ng lao ‘ộng không thời hạn 2016
Mẫu s‘ 07/ctkt-tncn khấu trừ thuế tncn
Phần mềm kế toán fast full crack vĩnh vi…n
Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2016
Các khoản khấu trừ khi tính thuế TNCN
Mẫu biên bản hủy hóa ‘ơn GTGT 2016
Hoá ‘ơn gtgt là gì ? Đặt in hoá ‘ơn ‘ỏ ở ‘âu
Phần mềm kế toán 3TSoft full crack
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200 và QĐ48
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200 và QĐ48
Mẫu biên bản bàn giao tài sản 2016
Mẫu biên bản bàn giao công việc 2016
Mẫu s‘ 08-MST - Thông tư 156
mẫu văn bản theo thông tư 156
Cách hạch toán tiền mặt “ Tài khoản 111
‘ịnh khoản tài khoán 112 - Tiền gửi ngân hàng
‘ịnh khoản tài khoán 113 - Tiền ‘ang chuyển
Biên bản thanh lý nghiệm thu hợp ‘“ng giao khoán
Định khoản Tài khoản 121 Chứng khoán kinh doanh
Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ ‘ến ngày ‘áo hạn
Định khoản Tài khoản 131 Phải thu của khách hàng
Tài khoản 133 Thuế giá trị gia tăng ‘ược khấu trừ
Định khoản Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ
Hạch toán Tài khoản 138 - Phải thu khác
Định khoản Tài khoản 141 - Tạm ứng
Hạch toán Tài khoản 151 - Hàng mua ‘ang ‘i ‘ường
Mẫu ‘ơn ‘ăng ký thực hiện kiểm toán
Kiểm toán cần h“ sơ thủ tục như thế nào ?
Xử lý h“ sơ trình và thông báo kết quả kiểm toán
Các hình thức kiểm tra kiểm toán
1278/QĐ-KTNN kiểm toán kế toán 2016
Các tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên không ‘ược chấp thuận
Xử lý hợp ‘“ng kiểm toán sai phạm
H“ sơ ‘ăng ký thực hiện kiểm toán 2016
Danh mục tính hao mòn tài sản c‘ ‘ịnh vô hình
Bảng tính hao mòn tài sản c‘ ‘ịnh ‘ặc thù
Mẫu bảng ‘ề xuất thời gian hao mòn tài sản
Quy ‘ịnh ‘iều kiện sử dụng con dấu
Các hành vi bị nghiêm cấm sử dụng con dấu
Hướng dẫn Tính khấu hao cho tài sản hữu hình
Tuyển kế toán làm việc tại Hoàng Qu‘c Việt
Tuyển kế toán làm việc tại Mỹ Đình Plaza
Tuyển kế toán xuất nhập khẩu Tại Nhổn
Điều kiện kinh doanh hàng mi…n thuế 2016
H“ sơ xin phép kinh doanh hàng mi…n thuế
Bị tạm dừng kinh doanh hàng mi…n thuế khi nào?
Thu h“i giấy chứng nhận kinh doanh hàng mi…n thuế
Điều kiện công nhận ‘ịa ‘iểm thu gom hàng lẻ
H“ sơ công nhận ‘ịa ‘iểm thu gom hàng lẻ
Đơn ‘ề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh hàng mi…n thuế
Thông báo hoạt ‘ộng trở lại cửa hàng mi…n thuế
Doanh s‘ bán hàng là gì
Kế toán bán hàng giảm giá
Kế toán thuế bán hàng
Tài sản c‘ ‘ịnh là gì?
Tỷ giá h‘i ‘oái c‘ ‘ịnh trong kế toán
Tài sản là gì?
kế toán là gì?
Phương trình kế toán là gì?
Hệ th‘ng kế toán là gì?
Biên bản ‘‘i chiếu bù trừ công nợ 3 bên
Mẫu thông báo thư ‘òi nợ
Mẫu giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai
Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Mẫu ‘ơn ‘ề nghị giám ‘ịnh hưởng BHXH
Thông tư 45/2013/TT-BTC - Tài sản c‘ ‘ịnh
Sửa l—i font chữ HTKK 3.3.8 - 3.3.9
Định khoản Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu
Định khoản Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ
Định khoản Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất
Định khoản Tài khoản 155 - Thành phẩm
Hạch toán tài khoản 156 - Hàng hóa
Hạch toán tài khoản 157 “ Hàng gửi ‘i bán
Hạch toán tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế
Hạch toán tài khoản 161 - Chi sự nghiệp
Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
Định khoản Tài khoản 211 - Tài sản c‘ ‘ịnh hữu hình
Định khoản Tài khoản 212 - Tài sản c‘ ‘ịnh thuê tài chính
Định khoản Tài khoản 213 - Tài sản c‘ ‘ịnh vô hình
Định khoản tài khoản 214 - Hao mòn tài sản c‘ ‘ịnh
Định khoản Tài khoản 217 - Bất ‘ộng sản ‘ầu tư
Hạch toán tài khoản 221- Đầu tư vào công ty con
Hạch toán tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh
Hạch toán tài khoản 228 - Đầu tư khác
Hạch toán tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản
Sắp xếp thứ tự ABC trong excel
Hạch toán tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang
Hạch toán tài khoản 242 - Chi phí trả trước
Hạch toán Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Tài khoản 244 - Cầm c‘, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Hạch toán Tài khoản 331 “ Phải trả cho người bán
Tài khoản 333 “ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
Tính tiền chế ‘ộ thai sản 2016
Lịch khai giảng Kế Toán Hà Nội
Kế toán tài chính so với Kế toán quản trị
So sánh cân ‘‘i kế toán Kết quả kinh doanh
Lợi nhuận trên v‘n ‘ầu tư là gì
Tài sản ngắn hạn là gì?
Tài sản dài hạn là gì
Hướng dẫn ‘ọc bảng cân ‘‘i kế toán
Báo cáo tài chính là gì
9 ‘iều bạn cần biết về báo cáo tài chính
Phân tích báo cáo tài chính là gì
Tại sao công ty thích dài hạn nợ?
Lợi ích các khoản nợ dài hạn
Những thuận lợi của ngắn hạn nợ
Những thuận lợi và bất lợi của nợ và v‘n tài chính
Những thuận lợi và khó khăn của tài chính bên ngoài
Ưu ‘iểm & Nhược ‘iểm của vay Ngân hàng
Các loại dài hạn nợ
Sổ sách kế toán phản ánh ‘iều gì về doanh nghiệp
Học kế toán tại Nguy…n Chí Thanh - Đ‘ng Đa
Học kế toán tại Minh Khai - Hai Bà Trưng
Mẫu quyết ‘ịnh bổ nhiệm kế toán trưởng
Mẫu tờ khai thuế môn bài 2016 mới nhất
Mức lương t‘i thiểu vùng năm 2016
Mức lương t‘i thiểu vùng năm 2017
Lời giải bài tập ‘ịnh khoản kế toán
Bài tập ‘ịnh khoản hay có lời giải
Bài tập Định khoản bài kế toán kho + Lời giải
Bài tập ‘ịnh khoản mua thiết bị nước ngoài
Nợ - Debit là gì?
tỷ lệ nợ là gì?
Tìm việc làm thêm cho sinh viên
Kết hợp IF và VLOOKUP trong bảng tính
Kết hợp hàm IFERROR và VLOOKUP
Chuyển ‘ổi Word Documents sang Excel
Học kế toán tại Long Biên
Học kế toán tại Từ Liêm
Học kế toán tại Hà Đông
Học kế toán tại Thanh Xuân
Học kế toán tại Thủ Đức
L—i tự in hoá ‘ơn GTGT ‘iện tử
Học kế toán tại Q3 - Cách Mạng Tháng Tám
L—i tự in khởi tạo hoá ‘ơn không ‘ủ các ‘iều kiện
Cung cấp phần mềm tự in hóa ‘ơn không ‘ảm bảo
L—i tự in hóa ‘ơn giả phạt bao nhiêu
L—i ‘ặt in hóa ‘ơn mà không ký hợp ‘“ng
Doanh nghiệp không ‘ủ ‘iều kiện ‘ặt in vẫn in
L—i không thanh lý hợp ‘“ng in hoá ‘ơn
L—i không huỷ hoá ‘ơn ‘ặt in chưa phát hành
Không khai báo mất hoá ‘ơn bị phạt bao nhiêu
L—i cho, bán hóa ‘ơn ‘ặt in chưa phát hành
L—i ‘ặt in hóa ‘ơn GTGT giả
Không thanh lý hợp ‘“ng in nếu quá thời hạn thanh lý
Nhận in hóa ‘ơn ‘ặt in khi không ‘áp ‘iều kiện
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một khâu cơ sở in khác
L—i Cho, bán hóa ‘ơn ‘ặt in của khách hàng
Không hủy hóa ‘ơn ‘ược mua ‘ã hết hạn sử dụng
Không khai báo việc làm mất hóa ‘ơn ‘ã mua nhưng chưa lập
Cho, bán hóa ‘ơn ‘ã mua nhưng chưa lập.
Lập Thông báo phát hành hóa ‘ơn không ‘úng
L—i vi phạm bảng kê hóa ‘ơn chưa sử dụng
L—i không lập Thông báo phát hành hóa ‘ơn
L—i Không lập ‘ủ các nội dung bắt buộc trên hóa ‘ơn
L—i Không hủy hoặc hủy không ‘úng quy ‘ịnh
Lập hóa ‘ơn không ‘úng thời ‘iểm theo quy ‘ịnh
L—i không lập hóa ‘ơn khi bán hàng hóa
L—i Sử dụng hóa ‘ơn bất hợp pháp
L—i Làm mất, cháy, hỏng hóa ‘ơn ‘ã lập
L—i lập sai hoặc không ‘ầy ‘ủ nội dung
L—i Nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế chậm
L—i Không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế
L—i Tr‘n thuế bằng việc không xuất hóa ‘ơn
L—i mua bán phát hành hoá ‘ơn GTGT trái phép
L—i gây thiệt hại cho NSNN
Phím tắt trong Excel 2010
Thêm ‘“ họa trong Excel 2010
Học kế toán tại Biên Hoà
H“ sơ ‘ăng ký thuế ‘‘i với tổ chức kinh tế
H“ sơ ‘ăng ký thuế ‘‘i với nhà thầu
H“ sơ nộp thuế với tổ chức cá nhân khấu trừ
H“ sơ ‘ăng ký thuế ‘‘i hộ gia ‘ình
H“ sơ ‘ăng ký thuế cho người phụ thuộc
Địa ‘iểm nộp h“ sơ ‘ăng ký thuế
Thời hạn giải quyết h“ sơ ‘ăng ký thuế
H“ sơ cấp lại giấy chứng nhận ‘ăng ký thuế
Chấm dứt hiệu lực mã s‘ thuế khi nào
Mẫu bảng kê các ‘ơn vị ‘ộc lập
Bảng kê các ‘ơn vị trực thuộc ‘‘i tượng cấp MST
Mẫu s‘: 01-ĐK-TCT-BK03
Bảng kê các nhà thầu nước ngoài
Bảng kê tài khoản ngân hàng
Bảng kê ‘ịa ‘iểm kinh doanh
Bảng kê cửa hàng cửa hiệu trực thuộc
Bảng kê các nhà thầu phụ Tiếng anh
Bảng kê tài khoản ngân hàng - Tiếng Anh
Bảng kê các hợp ‘“ng nhà thầu
Tờ khai ‘iều chỉnh bổ sung thông tin ‘ăng ký thuế
Mẫu thông báo về việc người nộp thuế chuyển ‘ịa ‘iểm
Mẫu thông báo mã s‘ thuế
Mẫu danh sách mã s‘ thuế của cá nhân
Học kế toán tại Hải Phòng
Học kế toán tại Bắc Ninh
Học kế toán tại Vĩnh Phúc
Học kế toán tại Quảng Ninh
Mẫu hoá ‘ơn bán lẻ là gì ?
Mẫu cv xin việc hay nhất 2016
Học kế toán tại Nam Định
Học kế toán tại Hải Dương
H“ sơ hưởng trợ cấp khi vợ sinh con
Mẫu file excel tính tiền ‘óng BHXH
File excel tính thuế thu nhập cá nhân
Tổng hợp các khoản tính ‘óng BHXH
Tạo một mẫu hóa ‘ơn trong Excel
Quy ‘ịnh tiền lương tháng ‘óng BHXH 2016
H“ sơ thủ tục hưởng BHXH 01 lần
Mẫu ‘ơn ‘ề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng
Dịch vụ làm báo cáo tài chính
Dịch vụ rà soát dọn dẹp sổ sách kế toán
Mẫu giấy giới thiệu của người sử dụng lao ‘ộng
Mẫu phiếu khám sức khẻo trước khi b‘ trí làm việc
Biên bản xác nhận tiếp xúc yếu t‘ có hại
Bảng tóm tắt di…n biến sức khoẻ hàng năm
Biên bản hội chấn bệnh nghề nghiệp
Mẫu báo cáo trường hợp người lao ‘ộng mắc bệnh nghề nghiệp
Mẫu tổng hợp kết quả ‘ợt khám sức khoẻ
Mẫu tổng hợp kết quả khám ‘ịnh kỳ bệnh nghề nghiệp
Quy trình và nội dung khám phát hiện bệnh nghề nghiệp
Các trường hợp Điều tra bệnh nghề nghiệp
H“ sơ Điều tra bệnh nghề nghiệp
Thông tư s‘ 72/2016/TT-BTC
Danh mục từ viết tắt trong h“ sơ BHXH ‘iện tử
Mẫu s‘ 04/TB-TS của BHXH
Học chứng chỉ kế toán tại Thủ Đức
Học chứng chỉ kế toán tại Hải Dương
Học chứng chỉ kế toán tại Hải Phòng
Học chứng chỉ kế toán tại Bắc Ninh
Học chứng chỉ kế toán tại Vĩnh Phúc
Học chứng chỉ kế toán tại Quảng Ninh
Học chứng chỉ kế toán tại Biên Hoà
Bảng giá dịch vụ kế toán
Học kế toán tại Vũng Tàu
Tiền lương, tiền công, và làm thêm giờ phải trả tiền
Kế toán tiền lương là gì?
Tiền lương chưa thanh toán
h“ sơ cần thiết ‘‘i với lao ‘ộng trong DN
Nghiệp vụ hạch toán tiền lương cu‘i tháng QĐ48
Hạch toán tiền lương cu‘i tháng theo TT200
Nghiệp vụ hạch toán tăng tài sản c‘ ‘ịnh
Nghiệp vụ hạch toán thanh lý nhượng bán TSCĐ
Nghiệp vụ trích khấu hao tài sản c‘ ‘ịnh
Hướng dẫn hoàn thuế TNCN 2016
Hạch toán tài khoản 911 - Xác ‘ịnh kết quả kinh doanh
Hạch toán tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Hạch toán tài khoản 811-Chi phí khác
Hạch toán tài khoản 711 - Thu nhập khác
Hạch toán tài khoản 642“Chi phí quản lý doanh nghiệp
Hạch toán tài khoản 641 - Chi phí bán hàng
Hướng dẫn cách tra cứu ngành nghề kinh doanh
Biên bản làm việc mẫu s‘ 09-TC
Mẫu s‘ 01a - Đơn yêu cầu b“i thường thiệt hại
Mẫu thư mời học việc
Mẫu bảng kê danh sách lao ‘ộng
Mẫu bảng kê phương tiện trang thiết bị
Đăng ký sử dụng thông tin tờ khai hải quan ‘iện tử
Tờ khai s‘ 33/2016/QĐ-TTg tờ khai hải quan
Công văn 3072/BHXH-BT thu BHYT HSSV năm học 2016 - 2017
Hạch toán Tài khoản 635“Chi phí tài chính
Hạch toán tài khoản 632“Giá v‘n hàng bán
Hạch toán tài khoản 631 - Giá thành sản xuất
Hạch toán tài khoản 627“Chi phí sản xuất chung
Mô tả công việc kế toán thuế phải làm
Mô tả công việc kế toán bán hàng
Mô tả công việc kế toán tiền lương
Phần mềm kế toán CNS full Crack
Phần mềm kế toán Accura full crack 2016
Danh mục hệ th‘ng tài khoản kế toán 2016
Khóa học kế toán xây lắp
Khóa học kế toán thực hành excel
Khóa học kế toán cho người mới bắt ‘ầu
Tuyển kế toán làm việc tại Đông Anh
Tuyển kế toán nhập liệu TPHCM
Tuyển nhân viên văn phòng Q12 - TPHCM
Tuyển kế toán thu ngân Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q3
Tuyển nam kế toán làm việc Q.Gò Vấp
Tuyển nv kế toán 1 năm kinh nghiệm Q. Bình Thạnh
Điều kiện hưởng chế ‘ộ thai sản 2016
Làm kế toán cần tránh những sai sót nào
Tuyển kế toán làm tại Nguy…n Công Hoan
Mẫu phiếu ‘ề xuất xử lý - Mẫu s‘ 01/KN
Mẫu ‘ơn khiếu nại ‘ến cơ quan - Mẫu s‘ 02/KN
Mẫu không ‘ủ ‘iều kiện thụ lý giải quyết khiếu nại
Mẫu biên bản làm việc - Mẫu s‘ 06/KN
Mẫu phiếu yêu cầu Về việc giải trình Mẫu s‘ 08/KN
Mẫu trưng cầu giám ‘ịnh Mẫu s‘ 09/KN
Mẫu biên bản ‘‘i thoại Mẫu s‘ 11/KN
Kết quả xác minh nội dung khiếu nại Mẫu s‘ 12/KN
Bảng tổng hợp ‘iều chỉnh lương hưu 2016
Thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
Thuế suất với oto chờ người 15 ch— trở xu‘ng
Thuế suất nhập khẩu ưu ‘ãi wto 2017
Bảng thuế suất nhập khẩu ưu ‘ãi 2017
Đơn xác nhận danh mục hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu
Văn bản ‘ề nghị xác nhận ‘ạt tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền
TH”NG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC
Danh mục tài khoản kế toán theo TT133
Học kế toán tại Bình Dương
Tuyển kế toán thuế, quỹ siêu thị tại Kim Liên
Xử lý các trường hợp viết sai hóa ‘ơn GTGT 2016
Các khoản chi phí ‘ược trừ tính thuế TNDN
Học kế toán tại Q.Ninh Kiều Cần Thơ
Học kế toán tại Tp.Long Xuyên - An Giang
Khóa học kế toán dành cho người ‘ã biết kế toán
Khóa học phần mềm kế toán Misa Fast
Hướng dẫn lập và gửi h“ sơ hoàn thuế GTGT
Học chứng chỉ kế toán tại Bình Dương
Khóa học kế toán kèm riêng yêu cầu
Khóa học kế toán dành cho giám ‘‘c
10 công thức Excel trở thành một pro Excel
Làm thế nào ‘ể khóa nhiều ô Excel
Làm thế nào ‘ể gõ nhiều dòng trong một ô Excel
Thêm s‘ trang vào tài liệu Word của bạn
Chuyển ‘ổi PDF sang Excel 2010
Căn chỉnh văn bản trong Excel 2010
Hàm Imtan Function trong excel
Hàm functions DELTA trong excel
Hàm functions COMPLEX trong excel
Hàm Function IMABS trong excel
Hàm functions CONVERT trong Excel
Hàm functions BESSELI trong Excel
Hàm BIN2DEC Function trong excel
Hàm DEC2HEX Function trong excel
Hệ th‘ng tài khoản theo thông tư 133/2016/BTC
Biểu mẫu báo cáo tài chính năm TT133/2016/btc
Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu s‘ B01b - DNN)
Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu s‘ B01 - DNNKLT)
Báo cáo kết quả hoạt ‘ộng kinh doanh (Mẫu s‘ B02 - DNN)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp Mẫu s‘ B03 - DNN
Mẫu s‘ B03 - DNN Thông tư s‘ 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ B09 - DNN Thông tư s‘ 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ B09 - DNNKLT TT133/2016/TT-BTC
Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu s‘ B01 - DNSN)
Mẫu s‘ B02 - DNSN Thông tư s‘ 133/2016/TT-BTC
Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán TT133/2016
Mẫu s‘ 01a-LĐTL Thông tư s‘ 133/2016/TT
Mẫu s‘ 01b - LĐTL Thông tư s‘ 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 02-LĐTL Thông tư s‘ 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 03-LĐTL Thông tư s‘ 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 04-LĐTL Thông tư s‘ 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 05- LĐTL Thông tư s‘ 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 06- LĐTL Thông tư s‘ 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 07- LĐTL Thông tư s‘ 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 08 - LĐTL Thông tư s‘ 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 09 - LĐTL Thông tư s‘ 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 10 - LĐTL Thông tư s‘ 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 11 - LĐTL Thông tư s‘ 133/2016/TT-BTC
PHIẾU NHẬP KHO Mẫu s‘ 01 - VT/133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 02 - VT phiếu xuất kho 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 07 - VT Thông tư s‘ 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 01 - BH Thông tư s‘ 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 02 - BH Thông tư s‘ 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 01 - TT 133/2016/TT-BTC - PHIẾU THU
Mẫu s‘ 02 - TT 133/2016/TT-BTC phiếu chi
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Mẫu s‘ 03 - TT 133/2016/TT-BTC
GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG Mẫu s‘ 04 - TT 133/2016/TT-BTC
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TT133/2016/TT-BTC
BIÊN LAI THU TIỀN Mẫu s‘ 06 - TT 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 07 - TT 133/2016/TT-BTC bảng kê
BẢNG KIỂM KÊ QUỸ Mẫu s‘ 08a - TT 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 08b - TT 133/2016/TT-BTC
BẢNG KÊ CHI TIỀN Mẫu s‘ 09 - TT 133/2016/TT-BTC
BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ Mẫu s‘ 01 133/2016/TT-BTC
BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ Mẫu s‘ 02 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 03 - TSCĐ 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ 04 BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ 133/2016/TT-BTC
BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Mẫu s‘ 05/133
Mẫu s‘ 06 - TSCĐ Thông tư s‘ 133/2016
Danh mục biểu mẫu sổ kế toán TT133/2016
NHẬT KÝ - S” CÁI Mẫu s‘ S01-DNN 133/2016
Mẫu s‘ S02a-DNN CHỨNG TỪ GHI S” 133/2016/TT-BTC
SỐ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI S” 133/2016/TT-BTC S02b-DNN
S” CÁI Mẫu s‘ S02c1-DNN 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ S02c2-DNN S” CÁI 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ S03a-DNN S” NHẬT KÝ CHUNG 133/2016/TT-BTC
S” NHẬT KÝ THU TIỀN Mẫu s‘ S03a1-DNN 133/2016/TT-BTC
S” NHẬT KÝ CHI TIỀN Mẫu s‘ S03a2-DNN 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ S03a3-DNN S” NHẬT KÝ MUA HÀNG 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ S03a4-DNN S” NHẬT KÝ BÁN HÀNG 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ S05-DNN sổ tiền gửi ngân hàng 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ S06-DNN sổ chi tiết vật liệu dụng cụ 133/2016
Mẫu s‘ S07-DNN bảng tổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ
Mẫu s‘ S08-DNN thẻ kho sổ kho 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ S09-DNN tài sản c‘ ‘ịnh 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ S10-DNN sổ theo dõi tài sản c‘ ‘ịnh 133/2016/TT-BTC
Mẫu s‘ S11-DNN thẻ tài sản c‘ ‘ịnh 133/2016/TT-BTC
S” CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) 133/2016/TT-BTC
Sổ chi tiết thanh toán với người mua bán ngoại tệ 133/2016/TT-BTC
Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tế 133/2016/TT-BTC
Bài tập excel tính và thanh toán tiền lương
Bài tập excel tính báo cáo doanh thu năm
Bài tập excel th‘ng kê theo dõi tình hình sản xuất
Bài tập excel tính tiền ‘iện hàng tháng
GnuCash - Phần mềm kế toán thu chi full crack
Mẫu s‘ S19-DNN sổ chi tiết các tài khoản kế toán
Mẫu s‘ S20-DNN sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
Mẫu s‘ S21-DNN chi tiết cổ phiếu quỹ
Mẫu s‘ S22-DNN sổ chi tiết ‘ầu tư chứng khoán
Mẫu s‘ S23-DNN sổ theo dõi góp v‘n chi tiết của chủ sở hữu
Mẫu s‘ S24-DNN sổ chi phí ‘ầu tư xây dựng
Mẫu s‘ S25-DNN sổ theo dõi thuế gtgt 133/2016
Sổ chi tiết thuế GTGT ‘ược hoàn lại Mẫu s‘ S26-DNN
Mẫu s‘ S27-DNN sổ chi tiết thuế gtgt mi…n giảm
Mẫu s‘: 01-ĐK-TCT- BK01 TT 95/2016/TT-BTC
Mẫu bảng kê ‘‘i tượng cấp mã s‘ thuế 13 s‘ Mẫu s‘: 01-ĐK-TCT-BK02
Bảng kê ‘‘i tượng không cấp mã s‘ thuế Mẫu s‘: 01-


Name:
NessaK94 (Signed) · Date: 04/05/13 4:23 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
I'm so sad that it's all finished! I've read the sequel and think it is fantastic, but this alternate ending is also amazing! Good job :)

Author's Response: Thank you! Even though it wasn't my first vision for the story, I tried to make the alternate ending as satisfying as possible. I'm glad it worked!


Name: whimsicallove (Signed) · Date: 04/21/12 15:32 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
This was absolutely beautiful! I am hesitant to even want to read the sequel now because the last thing I want is to relive Harry and Ginny dying and Hermione being jailed up. I loved this story though and I wish it did end happily! I am going to read the sequel, even though I hope it ends well.

Author's Response: Thank you!! I'm glad you liked the "lighter" ending to "Aversion." I tried to keep it as true to the tone of the story as I could. The sequel is definitely darker than this, and darker than much of "Aversion", too, but I hope you enjoy it, anyway!


Name: camcam11 (Signed) · Date: 01/31/12 13:47 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
Loved it! I love the sequel as well, but i didn't want Draco to break her heart like that, so i had to read this! Again, loved it!

Author's Response: Thank you!! Glad you enjoyed it a second time, too!


Name: Shreeja (Signed) · Date: 11/23/11 13:59 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
This ending is nice too, though I think for some reason the other one is more believable. Will read The Resilient now.

Author's Response: Thank you! I think the "real" ending is more believable, too, and the reason I wrote this one was so that people who can't really handle the darkness had a way to find closure. :)


Name: Twilight0Potter (Signed) · Date: 09/10/11 22:07 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
This ending was awesome. I'm still going to read the sequel that goes along with the normal ending... But i was curious :)

Author's Response: Aw, great! Thanks so much for reading!!


Name: RavenclawBeatlefan16 (Signed) · Date: 09/04/11 17:24 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
As much as I loved The Resiliant, I loved this too. PLEASE keep writing!

Author's Response: Thank you!


Name: twlghtpotter (Signed) · Date: 08/22/11 16:39 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
Because I am a sappy romantic, I must say, I loved this ending MUCH better! :) lol

Author's Response: :D Thanks!! This one was nice to write.


Name: Aaicha (Signed) · Date: 08/04/11 23:51 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
Though this ending is sweet, the real story is so much better! It evoked lot of emotions and angered me and made me cry. I was not able to read some parts of “The Resilient”, but still I couldn’t leave the story unfinished. I loved your Draco and Hermione. They evolve so much with the time, their mature love, passion, hate mature. You are a wonderful writer. You have given the characters a new angle of life.
Thanks for a breathtaking story. And always keep writing.

Author's Response: Thank you very much!! I wrote this ending specifically for those who couldn't finish "The Resilient" for one reason or another, and I'm glad that you found some closure with it!


Name: HonouraryMarauder (Signed) · Date: 07/14/11 20:43 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
Your story is amazing!!! So many emotions going through me right now!!! I'm a sucker for the happy ending, so I loved the alternate ending, but I'm definitely reading the sequel! THANK YOU! :)

Author's Response: :D Thank you! I'm so glad you enjoyed it, and I hope you like the sequel, too!!


Name: ebz89 (Signed) · Date: 06/25/11 8:09 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
I love the alternate ending! Can't wait to get started on the sequel though :)

Author's Response: Thank you! Hope you enjoy it!


Name: HeRmiONe923 (Signed) · Date: 06/02/11 9:19 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
So I re-read the alternate ending after finishing the real Aversion to Change. As sweet as this is, I think that I do prefer the actual ending. It was so much more painful, but it gave Hermione and Draco a happiness they deserved, in my opinion. Brilliant writing. :)

Author's Response: Ah, I'm glad! I like the "real" ending more, too, but I felt it would be nice to offer this alternate for the people who didn't want to handle all that angst and torture I put them through. Thanks for (re)reading!!


Name: DarkSunflower (Signed) · Date: 03/14/11 13:14 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
I definitely liked this ending better than the other one (for obvious reasons, if you ask me), but I have no doubt in my mind that I'll be reading the sequel. As irritating as it was to have to keep my dictionary handy at all times (just kidding... sort of), I definitely enjoyed your story, including both endings.

Bravo.

Author's Response: Haha, sorry about the dictionary! That's a pet peeve of mine, too! Thank you so much for reading and reviewing!!


Name: puella -young lady- (Signed) · Date: 02/12/11 10:20 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
i may be a sucker for happy endings but truly, this one was better. :) great story though. i liked aversion to change too.

Author's Response: Thank you!!


Name: buckbeakfan202 (Signed) · Date: 01/29/11 15:32 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
i like the alternate-ending much better!!! awesome job with the story!! keep it up!

Author's Response: Thank you!!


Name: nevilleherosnape (Signed) · Date: 01/07/11 22:01 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
Awwww, in love this ending too! Bravo!

Author's Response: Thank you!


Name: Miss Shepherd (Signed) · Date: 12/31/10 20:42 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
Sweet god, woman.

I finished reading An Aversion to Change, and I almost had to weep. In fact, I won't cover for myself. I did. I wept. Like a baby that had been cut with a razorblade, multiple times. And then, for the first three quarters of this alternate ending, I cried some more.

If you hadn't given me some closure, I might possibly have murdered you; despite these homicidal feelings, I truly admire how you still implicated Draco in the crime, and over all, it gave the story a lovely finish. Good work, and I hope you have many more good scratchings of the quill this year ;).

Author's Response: Thank you very much!! I don't think there's any greater compliment to an author than when a reader cries, unfortunately, so that really means a lot to me. :)


Name: starry-eyes (Signed) · Date: 12/28/10 1:08 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
i love it :')

Author's Response: Thanks!


Name: sarahdove215 (Signed) · Date: 12/23/10 22:11 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
You truly are an amazing writer...I read An Aversion to Change and what you posted of The Resilient yesterday in one sitting. I didn't go to bed until 4:15am. haha but you're an incredible writer! I like this ending, but I love the original ending so much more. They both invoke a lot of feeling, but I'm a sucker for the darker romances and insanely difficult struggles. I think it makes for a better story. Thank you so much for writing these stories, you saved me from hours of boredom (:

Author's Response: Wow, this is not a short series! Kudos for making it through! I'm glad that you liked "Aversion" and what I've posted of "The Resilient." Thanks for reading!


Name: thesmart1 (Signed) · Date: 12/21/10 4:00 · For: An Aversion to Change - Alternate Ending
Okay, I don't hate you anymore. Why didn't you use this ending? It would have spared me a lot of rage and tears.

Author's Response: Ah, because this wouldn't have allowed for such a fun sequel! :)


You must login (register) to review.